Basisschool De Driehoek 
 

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De MR heeft als doel: het behartigen van de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel bij diverse (beleids) onderwerpen. De taken, de samenstelling en de rechten van de MR zijn uitgewerkt in een reglement.
De MR van de Driehoek bestaat uit 4 leden: 2 ouderleden en 2 personeelsleden. De teamleider is tevens adviserend lid.

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met meer formele zaken, zoals het formatieplan, de begroting, het personeelsbeleid e.d., maar ook met meer onderwijsinhoudelijke zaken zoals pedagogisch klimaat, zorgplan, jaarplan e.d. De MR kan het schoolbeleid beïnvloeden door het verstrekken van informatie, het meedenken over onderwerpen, het geven van adviezen of door het al dan niet instemmen met bepaalde beslissingen. Alle vergaderingen zijn openbaar.