Basisschool De Driehoek 
 

Het Team

De samenstelling

Het team van de school bestaat uit:

  • De directeur
  • De leerkrachten
  • De vakleerkracht muziek
  • Het onderwijsondersteunend personeel (onderwijsassistente, de administratiekracht en de conciërge)
  • De interieurverzorgster

De leerkracht is het centrale aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders.  Onze teamleden vullen wij elkaars kracht prachtig aan en hebben samen veel kennis en ervaring in huis. Wij besteden veel aandacht aan ieders talentontwikkeling en zetten dat talent op de juiste plek in. Daar profiteren leerlingen van!

We leren met en van elkaar en zijn er samen voor alle kinderen van de school, niet alleen voor onze eigen groepen. Onze medewerkers ontwikkelen zichzelf en ook als team. Jaarlijks staan verschillende professionaliseringsthema's op de jaarplanning.

De school organisatorische taken

We maken gebruik van ieders expertise, kennis en hoofdzakelijke les gebonden taken. Jaarlijks wordt samen met alle teamleden bepaald welke activiteiten wij nodig achten om onze school kwalitatief goed te laten functioneren. Hierbij is het steeds belangrijk prioriteiten te stellen zodat we samen garant kunnen staan voor een goede inrichting van onze basisopdracht: het geven van goed onderwijs.

Alle teamleden dragen zorg voor een goede invulling van de door hen gekozen taken. Dit wil zeggen dat ieder leiding geeft aan het opstarten, coördineren en betreffende taak goed uit te oefenen. Hierbij worden collega’s, leerlingen en ouders nauw verbonden om bij te dragen aan de uitvoering van deze taak.Professionalisering

Het team neemt regelmatig deel aan scholing. Deze scholing wordt gevolgd vanuit het belang van de algemene schoolontwikkeling of individuele ontwikkelingswensen.

De meeste scholing vindt plaats buiten de schooltijden. Het kan ook voorkomen dat een scholingsmoment van het gehele team of een individueel teamlid tijdens schooluren plaatsvindt.

In die gevallen wordt u tijdig op de hoogte gebracht over vervanging of extra vrije momenten voor de kinderen. We willen hiervoor tevens verwijzen naar de actuele schoolkalender.

Door middel van nascholing beoogt de school een kwaliteitsverbetering van het onderwijs door middel van goed opgeleide leerkrachten en het welbevinden van het personeel. Nascholing staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van een bredere beleidscyclus binnen onze school.

Het merendeel van de nascholingsonderwerpen zijn gekoppeld aan de onderdelen uit de actuele jaarplannen die zijn afgeleid van het schoolplan 2020-2024. Nascholing is één van de instrumenten die we hanteren bij het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Stagiaires

Wij prijzen ons gelukkig geregeld stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basis Onderwijs) te mogen begeleiden. Wij vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide leerkrachten.

Ook werken we met stagiaires vanuit het ROC (onderwijsassistent), studie Pedagogiek en studie Sport en Bewegen.

De eindverantwoordelijkheid van de door stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de betreffende groepsleerkracht, ook als ze soms voor langere tijd zelfstandig voor een groep staan. Dit laatste is het geval bij de vierdejaars die kort voor het begin van hun onderwijsloopbaan staan.